Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Meslek Yüksekokulu

Dış Ticaret

DIŞ TİCARET PROGRAMI

 

Dış Ticaret Firması / Firmaların Dış Ticaret, İhracat-İthalat Departmanları

 

STAJ KONUSU

GÜN

Firma Hakkında Temel Bilgiler (Kuruluşun tarihçesi, faaliyet sektörleri, ürünleri/hizmet alanları, kuruluşun yeri, personel sayısı, staj süresince stajyerden beklentilerin neler olduğunun öğrenilmesi)

2

Firmanın Örgütsel Yapısı ve İşleyişi (Organizasyon yapısının ve bölümlerin, bunların görevlerinin öğrenilmesi, bölümler arası ilişkilerin ve örgütsel işleyişin öğrenilmesi)

1

Firmanın BİT Donanımı (Firmada kullanılan bilgi ve iletişim araçları, elektronik cihazlar ve özellikle dış ticaret sektöründe çözümler sunan özel bilgisayar programları hakkında bilgi edinme)

1

Firmanın Temel Dış Ticaret Faaliyetleri ve İşlemleri (Hammadde tedarikinden üretime, ürün/hizmetlerin son müşteriye ulaştırılması ve geri bildirim aşamasına kadar, firma ya da departmanın gerçekleştirdiği faaliyetler ve işlemlerin genel yapısı ve işleyişi hakkında bilgi edinilmesi)

1

Dış Ticaret Mevzuatı Hakkında Bilgi Edinme (Başta ithalat ve ihracat rejimleri olmak üzere, ülkemizde yürürlükte bulunan ilgili dış ticaret mevzuatının hangi hukuk kaynaklarından oluştuğunun ve bunların genel içeriğinin öğrenilmesi)

2

Dış Ticarette Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Stratejileri (Firma ya da departmanın pazar araştırması yöntemleri ve işleyişinin öğrenilmesi; pazara girişte kullandığı strateji ve yöntemlerin öğrenilmesi; firmanın faaliyette bulunduğu uluslararası pazarlar hakkında bilgi edinilmesi)

2

Dış Ticarette Müşteri İlişkileri (Firma ya da departmanın müşteri bulma, müşterilerle iletişim teknikleri, müşteriye yönelik işleyiş ilkeleri ve diğer işlemlerin öğrenilmesi)

1

Dış Ticarette Kullanılan Belgeler (İthalat, ihracat ve transit işlemler kapsamında kullanılan her tür belgenin –ticari, resmi, taşıma, finansman ve sigorta belgeleri- öğrenilmesi; içerik, hazırlanma ve onay süreçleri hakkında bilgi edinilmesi)

3

Antrepo İşlemleri (Antrepo türlerinin araştırılması; firmanın ticaretini yaptığı ürünler kapsamında rejimlere ilişkin antrepo işlemlerinin öğrenilmesi)

2

Firmanın Lojistik Hizmet Anlayışı – Taşımacılık Yöntemleri (Firmanın kendi lojistik işlemlerini gerçekleştirip gerçekleştirmediği; 3PL hakkındaki bilgi donanımı; lojistiğe ilişkin başta depolama-taşımacılık-stok kayıt gibi işlemleri ne şekilde yerine getirdiğinin öğrenilmesi; lojistik iş ortaklarının tanıtılması / Firmanın ya da departmanın kara, hava, deniz, demiryolları ya da kombine taşımacılık yöntemlerinden hangilerinde faaliyet gösterdiğinin öğrenilmesi; güzergahlar hakkında bilgi edinilmesi; teknik bilgilerin öğrenilmesi)

2

INCOTERMS (Teslim Şekilleri) ve Dış Ticarette Ödeme Şekilleri (INCOTERMS hakkında genel bilginin araştırılması; firmanın ya da departmanın bu teslim şekilleri kapsamında yaptığı işlemlerin öğrenilmesi/ Dış ticarette kullanılan her türlü ödeme yöntemi hakkında araştırma yapılması; firmanın kullandığı ödeme yöntemlerinde işleyiş süreçlerinin öğrenilmesi)

3

Gümrük İşlemleri (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük İdareleri'nce yürütülen işlemlerin öğrenilmesi; yetki ve onay işlemleri hakkında bilgi edinilmesi)

2

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi (Firmanın ya da departmanın muhasebe işlemleri hakkında bilgi edinilmesi)

1

Uluslararası Fuarcılık İşlemleri (Firmanın yurtdışı tanıtım stratejisi; uluslararası fuarlara katılımı; katılımın sonuçları hakkında bilgi edinilmesi )

1

Dış Ticarete Yönelik Devlet Teşvikleri(Türkiye'de son dönemde oldukça ciddi bir politika alanı haline gelen başta ihracat olmak üzere, dış ticaret alanında faaliyet gösteren firmalarına yönelik devlet teşvikleri hakkında bilgilerin öğrenilmesi; firmanın bu teşviklerden yararlanma durumu hakkında bilgi edinilmesi)

1

Dış Ticarette Standardizasyon (İhracat ve ithalatta en iyi sonuçlara ulaşılabilmesi için konulan teknik kurallar, standardizasyon mevzuatı ve bu kuralların uygulanması ile uygunluk değerlendirmesi ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinilmesi; standardizasyon kapsamında firmanın uygulamalarının öğrenilmesi)

2

Türkiye-AB İlişkileri - Gümrük Birliği - Türkiye'nin Dış Ticaret Analizi (Türkiye-AB arasındaki ilişkilerin genel tarihçesinin; günümüzdeki yasal ve kurumsal etkilerinin öğrenilmesi - Gümrük Birliği ilişkisinin tarihinin; Gümrük Birliği'nin içeriği ve işleyişinin; Gümrük birliği kapsamında yapılan özel işlemlerin öğrenilmesi- Türkiye'nin dış ticaret kapsamında dünyadaki yeri ve önemi; dış pazar yönelimleri; ithalat-ihracat yapılan ülkeler; sektörel yapı; ithalat-ihracat oranları…vb konularda araştırma yapılması; firmanın faaliyette bulunduğu sektör/sektörlerin dış ticaretteki yerinin değerlendirilmesi

2

Diğer Konular ve Görüşler (Yukarıda başlık olarak yer almamış, ancak stajyer öğrencinin teknik ve teorik olarak edindiği diğer bilgiler; ''dış ticaret firması/departmanı'' meslek elemanlarının sahip olması gereken yeterlilikler; staj dönemine ilişkin görüşleri)

1

Toplam

30

 

Lojistik – Uluslararası Nakliyat Firması / Dış Ticaret Firmalarının Lojistik- Nakliyat Departmanları 

 

STAJ KONUSU

GÜN

Firma Hakkında Temel Bilgiler (Kuruluşun tarihçesi, faaliyet sektörleri, ürünleri/hizmet alanları, kuruluşun yeri, personel sayısı, staj süresince stajyerden beklentilerin neler olduğunun öğrenilmesi)

2

Firmanın Örgütsel Yapısı ve İşleyişi (Organizasyon yapısının ve bölümlerin, bunların görevlerinin öğrenilmesi, bölümler arası ilişkilerin ve örgütsel işleyişin öğrenilmesi)

1

Firmanın BİT Donanımı (Firmada kullanılan bilgi ve iletişim araçları, elektronik cihazlar ve özellikle lojistik sektöründe çözümler sunan özel bilgisayar programları hakkında bilgi edinme)

1

Firmanın Temel Lojistik Faaliyetleri ve İşlemleri (Kaynak tedarikinden ürün/hizmetlerin son müşteriye ulaştırılması ve geri bildirim aşamasına uzanan yelpazede, firma ya da departmanın gerçekleştirdiği faaliyetler ve işlemlerin genel yapısı ve işleyişi hakkında bilgi edinilmesi)

1

Lojistik Mevzuatı Hakkında Bilgi Edinme (Türkiye'de yürürlükte bulunan ve Türkiye'nin lojistik işlemlerinde bağlı olduğu ulusal ve uluslararası hukuksal düzenlemeler hakkında temel bilgilerin edinilmesi)

2

Lojistikte Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Stratejileri (Firma ya da departmanın pazar araştırması yöntemleri ve işleyişinin öğrenilmesi; pazara girişte kullandığı strateji ve yöntemlerin öğrenilmesi; firmanın faaliyette bulunduğu uluslararası pazarlar hakkında bilgi edinilmesi)

2

Lojistikte Müşteri İlişkileri (Firma ya da departmanın müşteri bulma, müşterilerle iletişim teknikleri, müşteriye yönelik işleyiş ilkeleri ve diğer işlemlerin öğrenilmesi)

1

Depolama/Stok Kayıt İşlemleri (Firmanın lojistik hizmetler kapsamında depolama yapısının ve iş görme stratejisinin öğrenilmesi; depolama sürecinde yapılan tüm işlemler hakkında bilgi edinme; stok kayıt işlemlerinin öğrenilmesi)

2

Yükleme/Boşaltmaya Yönelik İşlemler (Firmanın lojistik hizmetler kapsamında yükleme/boşaltma stratejisinin öğrenilmesi; bu süreçlerde yapılan tüm işlemler hakkında bilgi edinme)

2

Firmanın Kullandığı Taşımacılık Yöntemleri (Firmanın ya da departmanın kara, hava, deniz, demiryolları ya da kombine taşımacılık yöntemlerinden hangilerinde faaliyet gösterdiğinin öğrenilmesi; güzergahlar hakkında bilgi edinilmesi; teknik bilgilerin öğrenilmesi)

2

Firmanın Lojistik Filosu Hakkında Bilgiler (Lojistik firması olması durumunda, firmanın kendi taşıma filosu hakkındaki tüm bilgilerin edinilmesi; lojistik departmanı olması durumunda iş yapılan 3PL firmasının ya da lojistik hizmet alınan iş ortaklarının filo bilgilerinin öğrenilmesi)

2

İhracat ve İthalat İşlemlerinde Düzenlenen Belgeler (Firmanın ya da departmanın gerçekleştirdiği tüm lojistik hizmetler kapsamında ihracat ve ithalat işlemlerinde düzenlenen belgelerinin öğrenilmesi)

3

Lojistikte Muhasebe İşlemleri (Firmanın ya da departmanın muhasebe işlemleri hakkında bilgi edinilmesi)

2

Lojistikte Özel İzin Gerektiren İşlemler (Firmanın kullandığı taşımacılık yöntemi ve tekniklerine, faaliyette bulunduğu sektörler ve pazarlara göre özel izin gerektiren işlemlerin öğrenilmesi)

1

Lojistik Sektörüne Yönelik Devlet Teşvikleri (Türkiye'de son dönemde gelişen sektörlerden biri olan lojistiğe yönelik devlet teşvikleri hakkında bilgilerin öğrenilmesi)

2

FIATA ve UTIKAD Hakkında Temel Bilgiler (Lojistik sektöründe dünya çapındaki en önemli uluslararası örgütlenme örneği olarak FIATA, Türkiye'deki en önemli örgütlenme örneği olarak UTİKAD hakkında bilgilerin öğrenilmesi- tarihçeleri, yapıları, işleyişleri, üyeleri, temel fonksiyonları)

1

Dünyada ve Türkiye'de Lojistik Sektörü Hakkında Temel Bilgiler (Dünyada ve Türkiye'de lojistiğin gelişimi; lojistiğin küresel pazardaki önemi; dünyada lojistik sektörünün bölgesel işleyişi; Türkiye'de lojistikte yaşanan gelişmeler…vb hakkında genel bilgilerin öğrenilmesi)

2

Diğer Konular ve Görüşler (Yukarıda başlık olarak yer almamış, ancak stajyer öğrencinin teknik ve teorik olarak edindiği diğer bilgiler; ''lojistik firması/departmanı'' meslek elemanlarının sahip olması gereken yeterlilikler; staj dönemine ilişkin görüşleri)

1

Toplam

30

 

Gümrük Müşavirliği Firması 

 

STAJ KONUSU

GÜN

Firma Hakkında Temel Bilgiler (Kuruluşun tarihçesi, faaliyet sektörleri, ürünleri/hizmet alanları, kuruluşun yeri, personel sayısı, staj süresince stajyerden beklentilerin neler olduğunun öğrenilmesi)

2

Firmanın Örgütsel Yapısı ve İşleyişi(Organizasyon yapısının ve bölümlerin, bunların görevlerinin öğrenilmesi, bölümler arası ilişkilerin ve örgütsel işleyişin öğrenilmesi)

1

Firmanın BİT Donanımı (Firmada kullanılan bilgi ve iletişim araçları, elektronik cihazlar ve özellikle gümrük işlemlerinde çözümler sunan özel bilgisayar programları hakkında bilgi edinme)

1

Firmanın Temel Gümrük Hizmetleri ve İşlemleri (Gümrük işlemleri kapsamında firmada gerçekleştirilen tüm hizmetlerin listelenmesi; gerçekleştirilen faaliyetler ve işlemlerin genel yapısı ve işleyişi hakkında ön bilginin edinilmesi)

1

İlgili Mevzuat Hakkında Temel Bilgiler (Dış ticaretle doğrudan ilişkili olan İthalat, İhracat, Gümrük, Kambiyo ve Bankacılık mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hakkında genel bilgilerin edinilmesi)

2

Müşteri İlişkileri (Firma ya da departmanın müşteri bulma, müşterilerle iletişim teknikleri, müşteriye yönelik işleyiş ilkeleri ve diğer işlemlerin öğrenilmesi)

2

İthalat İşlemlerine İlişkin Genel Hizmetlerin Öğrenilmesi (İthalat kapsamında müşavirliğin verdiği işlem ve danışmanlık hizmetlerinin genel olarak öğrenilmesi; detaylı işlemlere hazırlık bilgilerinin alınması)

2

İhracat İşlemlerine İlişkin Genel Hizmetlerin Öğrenilmesi (İhracat kapsamında müşavirliğin verdiği işlem ve danışmanlık hizmetlerinin genel olarak öğrenilmesi; detaylı işlemlere hazırlık bilgilerinin alınması)

2

Eşyanın GTİP Tespiti (Eşyanın ilgili mevzuat kapsamında Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu'nun belirlenmesi işleminin öğrenilmesi)

1

Gümrük Rejimleri ve Yapılan İşlem Basamakları (Gümrük Rejimleri hakkında genel bilgilerin öğrenilmesi; ihracat ve ithalat rejimlerine ilişkin temel işlem basamaklarının öğrenilmesi; müşavirliğin uygulama bilgilerinin özetlenmesi)

3

Kullanılan Belgeler (Gümrük müşavirliği hizmetleri kapsamında ithalat ve ihracat ile transit işlemlerde kullanılan her tür belgenin –ticari, resmi, taşıma, finansman ve sigorta belgeleri- öğrenilmesi; hazırlama ve onay süreçleri hakkında bilgi edinilmesi)

4

Gümrük Beyannamesi İşlemleri (Beyanname hazırlanması, takibi, onay işlemleri ve kapatılması sürecinde beyanname işlemlerinin öğrenilmesi; kullanılan bilgisayar sistemi hakkında detaylı bilgi edinilmesi)

2

Antrepo İşlemleri (Antrepo türlerinin araştırılması; müşavirliğin verdiği hizmetler kapsamında rejimlere ilişkin antrepo işlemlerinin öğrenilmesi)

2

Gümrük Muayene İşlemleri (İthalat ve ihracat kapsamında yapılan muayene işlemlerinin araştırılması ve işlem basamaklarının, yetkili kurumların ve onay süreçlerinin öğrenilmesi)

1

Araç Yükleme-Taşıma Takip-Boşaltma İşlemleri (Eşyanın araçlara yüklenmesi, taşınması sürecinin takibi ve bilgilerin alınma yöntemleri, varış yeri boşaltma işlemleri hakkında bilgi edinilmesi)

2

Gümrük Kaçakçılığı İşlemleri (Gümrük kaçakçılığının tespiti, işlemler ve yaptırımlar hakkında bilgi edinilmesi)

1

Diğer Konular ve Görüşler (Yukarıda başlık olarak yer almamış, ancak stajyer öğrencinin teknik ve teorik olarak edindiği diğer bilgiler; ''gümrük müşavirliği'' meslek elemanlarının sahip olması gereken yeterlilikler; staj dönemine ilişkin görüşleri)

1

Toplam

30

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı – Gümrük İdareleri 

 

STAJ KONUSU

GÜN

Gümrük İdaresi Hakkında Temel Bilgiler (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve gümrük idaresinin tarihçesi, idarenin görev ve yetkileri, yeri, personel sayısı, staj süresince stajyerden beklentilerin neler olduğunun öğrenilmesi)

2

İdarenin Örgütsel Yapısı ve İşleyişi (Organizasyon yapısının ve bölümlerin, bunların görevlerinin öğrenilmesi, bölümler arası ilişkilerin ve örgütsel işleyişin öğrenilmesi)

1

İdarenin BİT Donanımı (Firmada kullanılan bilgi ve iletişim araçları, elektronik cihazlar ve özellikle gümrük işlemlerinde çözümler sunan özel bilgisayar programları hakkında bilgi edinme – BİLGE Sistemi hariç)

1

İdarede Yapılan İşlemlere İlişkin Genel İşleyişin Öğrenilmesi (Gümrük idaresinde verilen kamu hizmetlerinin başlıklar halinde öğrenilmesi; yetkili ve onay mercilerinin öğrenilmesi; birimlerin yaptıkları özel işlemlerin öğrenilmesi; detaylı işlemlere hazırlık bilgilerinin alınması)

1

Gümrük Mevzuatı Hakkında Bilgi Edinme (Başta Gümrük Kanunu olmak üzere, ülkemizde yürürlükte bulunan ilgili gümrük mevzuatının hangi hukuk kaynaklarından oluştuğunun ve bunların genel içeriğinin öğrenilmesi)

2

Gümrük Beyannamesi İşlemleri ve BİLGE Sistemi (Gümrük idaresince yapılan gümrük beyannamelerine ilişkin tüm işlemler ve Bilgisayarlı gümrük Etkinlikleri Sistemi (BİLGE) hakkında teorik ve pratik bilgilerin edinilmesi)

5

Gümrük Rejimleri ve Yapılan İşlemler (Gümrük Rejimleri hakkında genel bilgilerin öğrenilmesi; rejimlere göre farklılık gösteren işlemler ve onaylar hakkında bilgi edinilmesi)

2

Taşıma Belge ve İşlemleri (Gümrük idaresince yapılan tüm taşıma işlemleri ve düzenlenen belgeler hakkında bilgilerin edinilmesi)

2

Antrepo İşlemleri (Antrepo türlerinin araştırılması; gümrük idaresince yapılan antrepolara ilişkin işlemlerin öğrenilmesi)

2

Denetim-Gözetim-Muayene İşlemleri (Gümrük idaresinde yapılan eşyaların denetim, gözetim ve muayenesine ilişkin işlemlerin öğrenilmesi)

3

Vergi İşlemleri ve Cezalar (Gümrük işlemlerinde uygulanan vergilerin öğrenilmesi; vergi işlemlerinde cezaların nitelikleri ve türlerinin öğrenilmesi)

2

Gümrük Kaçakçılığı İşlemleri (Gümrük idarelerince tespit edilen gümrük kaçakçılığı türleri, işlemler ve yaptırımlar hakkında bilgi edinilmesi)

2

Dosyalama ve Arşiv İşlemleri (Gümrük idaresinde uygulanan dosyalama teknikleri ve arşivleme işlemleri hakkında teknik bilgilerin öğrenilmesi)

2

Türkiye-AB İlişkileri ve Gümrük Birliği Kapsamında Yapılan İşlemler (Türkiye-AB arasındaki ilişkilerin genel tarihçesinin; günümüzdeki yasal ve kurumsal etkilerinin; Gümrük Birliği ilişkisinin tarihinin; Gümrük Birliği'nin içeriği ve işleyişinin; gümrük idaresince Gümrük birliği kapsamında yapılan özel işlemlerin öğrenilmesi)

2

Diğer Konular ve Görüşler (Yukarıda başlık olarak yer almamış, ancak stajyer öğrencinin teknik ve teorik olarak edindiği diğer bilgiler; ''gümrük idaresi'' personelinin sahip olması gereken yeterlilikler; staj dönemine ilişkin görüşleri)

1

Toplam

30

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı Merkez Teşkilatları; Türk Eximbank; İhracatçı Birlikleri; Ticaret Odaları; Finans Kuruluşlarının Dış Ticaret Departmanları; Serbest Bölge İdareleri, İhracat Bilgi Platformu, Özel/Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İlgili AB Birimleri ve Bölüm Başkanlığınca Uygun Görülen Diğer Kurum ve Kuruluşlar 

 

STAJ KONUSU

GÜN

Kuruluş Hakkında Temel Bilgiler (Kuruluşun tarihçesi, görev ve yetkileri, yeri, personel sayısı, staj süresince stajyerden beklentilerin neler olduğunun öğrenilmesi)

2

Kuruluşun Örgütsel Yapısı ve İşleyişi (Kuruluşun yapısının ve bölümlerinin, bunların görevlerinin öğrenilmesi, bölümler arası ilişkilerin ve örgütsel işleyişin öğrenilmesi)

1

Kuruluşun BİT Donanımı (Kuruluşta kullanılan bilgi ve iletişim araçları, elektronik cihazlar ve özellikle gümrük işlemlerinde çözümler sunan özel bilgisayar programları hakkında bilgi edinilmesi)

1

Kuruluşta Yapılan İşlemlere İlişkin Genel İşleyişin Öğrenilmesi (Kuruluşta verilen hizmetler ve yapılan genel işlemlerin başlıklar halinde öğrenilmesi; yetkili ve onay mercilerinin öğrenilmesi;birimlerin yaptıkları özel işlemlerin öğrenilmesi; detaylı işlemlere hazırlık bilgilerinin alınması)

1

Dış Ticaret Mevzuatı Hakkında Bilgi Edinme (Türkiye'de yürürlükte bulunan dış ticaret mevzuatının hangi hukuk kaynaklarından oluştuğunun ve bunların genel içeriğinin öğrenilmesi)

2

En az 8 staj konusunda, staj yapılan kurumun uygun gördüğü faaliyet ve işlemlerin teorik ve pratik olarak öğrenilmesi gereklidir. Konuların belirlenmesi ve gün dağılımı, kurum yetkilisi veya eğitici personel tarafından yapılacaktır.

(Toplam 19 işgünü)

Türkiye-AB İlişkileri ve Gümrük Birliği Kapsamında Dış Ticaret (Türkiye-AB arasındaki ilişkilerin genel tarihçesinin; günümüzdeki yasal ve kurumsal etkilerinin; Gümrük Birliği ilişkisi tarihinin; Gümrük Birliği'nin içeriği ve işleyişinin; Gümrük birliği kapsamında yapılan özel işlemlerin öğrenilmesi)

1

Türkiye'nin Dış Ticaret Analizi (Ülkemizin dış ticaret kapsamında dünyadaki yeri ve önemi; dış pazar yönelimleri; ithalat-ihracat yapılan ülkeler; sektörel yapı; ithalat-ihracat oranları…vb konuların araştırması ve değerlendirilmesi)

2

Diğer Konular ve Görüşler (Yukarıda başlık olarak yer almamış, ancak stajyer öğrencinin teknik ve teorik olarak edindiği diğer bilgiler; ''staj yapılan kurum'' personelinin sahip olması gereken yeterlilikler ve özellikler; staj dönemine ilişkin görüşler)

1

Toplam

30